Ophthalmologists

1. Dr. Kamal Bahadur Khadka

2. Dr. Induprasad Dhungel

3. Dr. Dakki Sherpa

4. Dr. Pooja Karki

5. Dr. Neyaz Kausar Mikarani

6. Dr. Archana Sharma

7. Dr. Dr. Chandramaya Gurung

8. Dr. Kiran Shakya

9. Dr. Pratikshya Amatya

10. Dr. Poonam Shrestha

11. Dr. Priya Bajgai

12. Dr. Sujata Bhandari