Ophthalmologists

1. Dr. Induprasad Dhungel

2. Prof. Dr. Sabina Shrestha

3. Dr. Dakki Sherpa

4. Dr. Pooja Karki

5. Dr. Chunu Shrestha

6. Dr. Neyaz Kausar Mikarani

7. Dr. Archana Sharma

8. Dr. Dr. Chandramaya Gurung

9. Dr. Kiran Shakya

10. Dr. Reeta Rajbhandari

11. Dr. Pratikshya Amatya

12. Dr. Poonam Shrestha